صفحه اصلی / اخبار زیست محیطی

اخبار زیست محیطی

تصویب موضوع مدیریت پسماند در شهرستان زاوه با نظارت محیط زیست

پسماند زاوه

درکارگروه پسماندزاوه،تجمیع زباله های ادارات منابع طبیعی واموراراضی جهادکشاورزی با نظارت وتاییدمحیط زیست وجمع آوری پسماندهای کشاورزی بااطلاع رسانی جهاد کشاورزی ازطریق دهیاران تصویب شد

مشاهده بیشتر »